rreth nesh

Ne besojmë që përgatitja për tregun e punës dhe vetëbesimi fitohen vetëm nëpërmjet njohurive të mësuara në praktikë. Të rinjtë do të aftësohen në studimin e temave në lidhje me njohjen e teknologjise nga specialistë të fushës. Në përfundim të trajnimit, të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me çertifakata, të cilat  do të garantojnë marrjen e të gjitha njohurive të trajnimit perkatës.  
 

Webhost.al ofron trajnime profesionale në fushën e teknologjisë së informacionit. Qëllimi i këtyre trajnimeve është të kontribohet në përforcimin e dijeve në procesin e krijimit te faqeve te internetit, përforcim të rolit të tyre si webmasters, si dhe rritjen e bashkëpunimit mes zhvilluesve të tjerë.

Kurs Web Design

gallery/learn_web-design-85d33120fd3cbb96105633f7bc91268a